Obchodní podmínky

1. Uznání obchodních podmínek

 

Smlouvy pro dodávky zboží nebo poskytnutí služeb mohou vzniknout jen na základě následujících podmínek. Kupující tyto podmínky podáním objednávky nebo příjmem dodávky výslovně uznává. Zvláštní podmínky uvedené v našich nabídkách pouze doplňují tyto všeobecné obchodní podmínky. Odlišné podmínky příjemce nejsou pro nás závazné, i když jsme jim výslovně neodporovali. Jakékoliv odchylky od našich obchodních podmínek platí, jen když jsme je písemně potvrdili.

 

2. Nabídky a objednávky

 

Naše nabídky a objednávky kupujícího jsou pro nás nezávazné. Objednávky přijímáme zásadně jen od námi uznaných obchodních partnerů a nejsme tudíž povinni reagovat na objednávky třetích osob. Objednávky musí obsahovat veškeré informace, které jsou potřebné pro jejich uznání. Objednávky musí mít písemnou formu a musí nám být doručeny. Ústní nebo telefonickou objednávku považujeme za platnou až po jejím písemném potvrzení.

 

3. Potvrzení objednávky

 

Naším potvrzením objednávky vznikne smluvní vztah s kupujícím, jehož podmínky vyplývají z potvrzení objednávky a těchto všeobecných obchodních podmínek. Potvrzení objednávky musí mít písemnou nebo elektronickou formu a musí být doručeno kupujícímu. Ústní nebo telefonické potvrzení objednávky nabývá platnosti až po jejím písemném potvrzení. Potvrzením objednávky, které obvykle obsahuje sjednané výrobkové, množstevní, cenové a dodací podmínky, potvrzujeme platnost těchto podmínek s výjimkou termínu dodávky, který potvrzujeme pouze nezávazně.

 

První objednávku potvrdíme až po doručení výpisu z obchodního rejstříku, popřípadě živnostenského listu, a prokázání platební schopnosti kupujícího formou výpisu z bankovního účtu ne staršího sedmi dní, nebo jinou věrohodnou formou.

 

Změny objednávky ze strany kupujícího před jejím potvrzením z naší strany jsou možné. Změny objednávky ze strany kupujícího po našem řádném potvrzení objednávky jsou možné jen s naším souhlasem. Za každou námi odsouhlasenou změnu potvrzené objednávky účtujeme paušální poplatek ve výši Kč 1.000,-. Za zrušení námi řádně potvrzené objednávky ze strany kupujícího, tj. za jeho odstoupení od smluvního vztahu, účtujeme smluvní pokutu ve výši 5% z objemu potvrzené objednávky.

 

4. Dodávka zboží

 

Podle našich nejlepších možností a schopností se snažíme dodržet požadovaný dodací termín. Dojde-li přesto k opoždění dodávky, je kupující oprávněn po uplynutí jím znovu stanovené přiměřené doby, nejméně však jednoho měsíce, od smlouvy odstoupit. Nároky kupujícího na odškodnění za opožděnou dodávku jsou vyloučeny. Naše povinnost dodat kupujícímu řádně objednané zboží neplatí po dobu, kdy máme ke kupujícímu fakturační pohledávku po lhůtě splatnosti.

 

Poruchy ve výrobím provozu, jakož i nedoržení dodávkových termínů nebo výpadek dodávek ze strany našich subdodavatelů, nedostatek surovin, materiálů a energií, nedostatek nebo stávka personálu, poruchy v expedici a dopravě zboží, úřední nařízení, požár, záplavy a ostatní případy vyšší moci nás osvobozují od dodací povinnosti po dobu jejich trvání, až do doby odstranění jejich následků. Navíc nám umožňují odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv závazků, i když k naplnění smlouvy ještě nedošlo.

 

Naše dodací povinnost je splněna předáním zboží transportní firmě. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci, a to i v případě, když jsme plátci dopravních nákladů.

 

Kupující je povinen odebrat objednané zboží. Když tuto povinnost nesplní, jsme oprávněni mu znovu stanovit přiměřenou dobu pro odebrání zboží a po jejím uplynutí považovat smlouvu za zrušenou ze strany kupujícího.

 

5. Ceny

 

Naše ceny jsou nabídkové ceny, které můžeme kdykoliv a jakýmkoliv způsobem změnit. Naše ceny se obvykle rozumí ex výrobní nebo expediční sklad. Pokud uvádíme v naší nabídce ceny franko odběratel, jsme povinni zaplatit veškeré přepravní náklady. Je-li v naší nabídce uvedeno, že se jedná o tzv. denní ceny, platí cena v den expedice zboží, i když v potvrzení objednávky byla uvedena jiná cena.

 

6. Platba

 

Na dodávky našeho zboží do maloobchodní sítě vyžadujeme inkaso při dodávce zásilkovou službou, nebo platbu předem proforma fakturou, kterou vystavujeme v okamžiku, kdy je zboží připraveno k expedici. Na provedení platby je zboží blokováno po dobu 5 dnů.

 

Autorizovaným obchodním partnerům, se kterými byla sjednána kreditní linka, dodáváme zboží na fakturu. Naše faktury jsou splatné do 14 dnů po jejich vystavení. Faktury vystavujeme obvykle v okamžiku expedice zboží. Pro termín splatnosti je rozhodující den, kdy máme platbu k dispozici na účtě nebo v pokladně. Na naše vyžádání je autorizovaný obchodní partner povinen provést platbu dodávky předem.

 

Směnky zásadně nepřijímáme. Při platbě šekem neudělujeme žádné skonto a kupující hradí diskontní poplatky.

 

Zápočet naší pohledávky z fakturace dodaného zboží kupujícímu, jakož i jeho právo na pozdržení platby je možný, jen když se jedná o náš přímý závazek vůči kupujícímu z dodání zboží, který jsme výslovně uznali, a jen když jsme dali k zápočtu nebo k právu na pozdržení platby písemný souhlas.

 

Prodlení s platbou má za následek splatnost všech otevřených pohledávek a opravňuje nás k odstoupení od smlouvy s nárokem na vrácení a předběžné uložení dodaného zboží na náklady a riziko kupujícího. Sazba úroku z prodlení se splněním peněžního závazku, nebo jeho části, činí 0,05% nezaplacené částky za každý den prodlení. Po bezúspěšné druhé upomínce odevzdáváme tento případ firmě, která tyto pohledávky bude vymáhat soudní cestou. Všechny náklady spojené s touto činností jdou k tíži dlužníka.

 

7. Vlastnické právo


Dodané zboží zůstává v našem vlastnictví až do úplného zaplacení kupní ceny a až do úplného vyrovnání jakéhokoliv salda s kupujícím, a to jak ze současných, tak i z budoucích obchodních vztahů. Při příjmu šeků se zboží považuje za zaplacené až po jejich proplacení.

 

Kupující je povinen řádně uložit naše zboží, které je v našem vlastnictví a nese plnou zodpovědnost za jeho případné znehodnocení. Kupující smí naše zboží prodat třetí osobě jen v rámci řádného obchodního vztahu za předpokladu jeho úplného zaplacení a při uplatnění vlastnického práva. Kupující však není v žádném případě oprávněn k převodu vlastnictví za účelem ručení, zastavení zboží a jiného druhu zcizení.

 

Kupující nám postupuje již v okamžiku prodeje našeho zboží veškeré své pohledávky z tohoto prodeje, jakož i směnky a šeky, a to v plné hodnotě námi dodaného zboží. My toto postoupení pohledávek, směnek a šeků za účelem zajištění našeho vlastnického práva výslovně přijímáme. Bez ohledu na sjednané postoupení a příjem pohledávek je kupující je oprávněn vymáhat svoje pohledávky po dobu, kdy plní závazky vůči nám a pokud se nenachází v hospodářském úpadku.

 

Pokud nedojde k zaplacení našeho zboží ve sjednané lhůtě, jsme oprávněni vyžádat vydání zboží, nebo upozornit odběratele kupujícího na sjednané postoupení pohledávek a tyto pohledávky u něj vymáhat. Kupující je povinen poskytnout nám veškeré podklady a informace, které jsou nezbytné pro úspěšné vymáhání postoupených pohledávek a doručit nám adresy svých odběratelů, jakož i přesný seznam odebraného a na skladě se nacházejícího zboží, které se nachází v našem vlastnictví.

 

Jakékoliv zpracování a úpravu zboží, které se nachází v našem vlastnictví, provádí pro nás kupující, aniž by nám z toho vznikly nějaké závazky. Při zpracování, spojení nebo smíchání našeho zboží s jiným zbožím, přináleží dodavateli jiného zboží spoluvlastnictví na takto vzniklé nové věci, a to v poměru fakturační hodnoty jeho zboží k fakturační hodnotě našeho zboží v okamžiku zpracování, spojení nebo smíchání. Smluvní strany se shodují v tom, že nám přísluší spoluvlastnictví i v tom případě, když získá kupující samostatné vlastnické právo na takto vzniklé nové věci, a sice v poměru fakturační hodnoty našeho zpracovaného, spojeného nebo smíchaného zboží k hodnotě takto vzniklé nové věci.

 

Prodá-li kupující zboží, které se nachází v našem vlastnictví společně s jiným zbožím bez ohledu na to, zda došlo ke zpracování, spojení nebo smíšení, postupuje na nás pohledávky jen do výše fakturační hodnoty našeho zboží, které bylo společně s jiným zbožím prodáno.

 

8. Záruka, ručení


Pro naše výrobky přebíráme funkční záruku po dobu uvedenou v záručním listě. Během této záruční lhůty má kupující právo na bezplatnou opravu závad, která však musí být provedena odborníky naší smluvní servisní služby. V případě neoprávněné reklamace hradí kupující veškeré náklady spojené s provedením kontroly neoprávněně reklamovaného zboží.

 

Při prodeji obchodního zboží postupujeme na kupujícího záruku výrobce tohoto zboží, kterou jsme od něj obdrželi. V žádném případě nepřebíráme žádné ručení v případě, že výrobce nesplní garanční povinnosti.

 

Kupující je povinen přezkoušet stav a funkčnost dodaného zboží. Zanedbání této povinnosti nás zbavuje jakéhokoliv ručení. Kupující je povinen sdělit nám písemně a okamžitě, nejpozději však do 10 dnů po převzetí zboží, všechny zjištěné vady dodaného zboží. Nároky kupujícího z vad zboží jsou omezeny na výměnu dodaného zboží nebo na přiměřené snížení ceny. Úhrada škody z důvodu neplnění je však vyloučena. Totéž platí pro úhradu škody, která by přímo či nepřímo souvisela s naším zbožím, jako je např. úhrada vzniklých nákladů na montáž nebo demontáž jakéhokoliv zařízení. Nároky na úhradu škody vůči nám jsou, nezávisle na jejich právní podstatě, omezeny na úmyslnost a nebo hrubou nedbalost. Jejich výše je omezena fakturační částkou dodávky.

 

9. Ochranné právo

 

Na technická schémata, výkresy, návrhy, popisy a návody si vyhražujeme vlastnické a autorské ochranné právo. Tyto materiály nesmí být bez našeho písemného svolení zpřístupněny třetím osobám. Kopírování těchto materiálů je bez našeho souhlasu zakázáno. Na naše vyžádání nám musí být veškeré materiály vráceny.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

Při používání našeho zboží je kupující povinen respektovat eventuální ochraná práva třetích osob, o kterých se musí sám informovat.

 

Pokud by některá ustanovení těchto obchodních podmínek byla neplatná anebo se stala neplatnými, neovlivňuje to platnost ostatních ustanovení a platnost smluvního vztahu. Místem plnění pro dodávky našeho zboží je místo expedice.

 

Místem plnění platebních závazků kupujícího je Praha. Místem soudního řízení je Praha.

 

terrasystems czech s.r.o.
V zahradách 373, 252 43 Průhonice
leden 2013